Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") upravujú vzťahy medzi

kupujúcim a spoločnosťou POWER MODE s.r.o., IČO: 50326945, so sídlom Láb 619, 900 67

Láb, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., Odd.: Sro, vl. č. 111381/B, e-mail:

info@parklio.sk (ďalej len "predávajúci"), ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu na

webovej stránke www.parklio.sk.     

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej spotrebiteľskej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim

na jednej strane a kupujúcim – spotrebiteľom na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú

uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené týmito

obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom

znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 108/2000

o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení a zákonom

č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení.

Používaním internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci

súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

Tieto obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej

strane a kupujúcim – podnikateľom na strane druhej s výnimkou tých častí obchodných

podmienok, ktoré sa týka ochrany práv spotrebiteľov a v bode 10. upravujúcom ochranu

osobných údajov. Vzťahy založené kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim –

podnikateľom, neupravené týmito obchodnými podmienkami, sa riadia zákonom č. 513/1991 Z. z.

Obchodný zákonník v platnom znení.

2. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská kúpna zmluva (ďalej len „zmluva“) je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu,

ktorú uzatvára predávajúci so spotrebiteľom ako kupujúcim.

Kúpna zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci

s kupujúcim – podnikateľom.

Zmluva uzatvorená na diaľku je zmluva, ktorú uzatvára predávajúci a spotrebiteľ ako kupujúci na

zásielkový predaj tovaru alebo na poskytnutie služby na diaľku výlučne prostredníctvom

elektronických prostriedkov komunikácie (e-mail, telefón). Zmluva je uzatvorená na základe

elektronickej objednávky zo strany kupujúceho a dodaním tovaru zo strany predávajúceho buď

priamo alebo prostredníctvom tretích osôb (dopravcov). Neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej

zmluvy sú tieto obchodné podmienky. 

Tovarom sa rozumie predmet spotrebiteľskej kúpnej zmluvy. Ponuka tovarov predávajúceho je

zverejnená na jeho webovej stránke www.parklio.sk.

 

Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom,

zoznam objednaného tovaru z ponuky predávajúceho a cenu tohto tovaru. Objednávka môže byť

zaslaná aj na email, poštou, prípadne telefonicky. Takto vykonaná objednávka sa považuje za

záväznú a je v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom

predaji v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

Predávajúci je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy alebo kúpnej zmluvy

koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci – spotrebiteľ (ďalej len „kupujúci“) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje

prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho alebo si prostredníctvom neho objedná

tovar a ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej

domácnosti.

Kupujúci – podnikateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej

obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a ktorá sa registruje prostredníctvom

internetového obchodu predávajúceho alebo si prostredníctvom neho objedná tovar a nakupuje

tovar v rámci svojho podnikania za účelom jeho ďalšieho predaja či obchodovania s ním.

Obchodné podmienky – sú zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v

tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s

týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania jeho objednávky a je nimi viazaný od

momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred

uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s

obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

3. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci si vyberie tovar na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke parklio

www.parklio.sk  za uvedenú cenu a tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "Kúpiť", ktoré sa

zobrazuje pri konkrétnom tovare. Ďalej môže kupujúci pokračovať v nákupe alebo prejsť do

košíka. Po ukončení nákupu je potrebné kliknúť v pravom hornom rohu na „Košík“, kde sa

zobrazia všetky vybrané tovary. Košík je možné buď vysypať (obrázok koša) alebo prejsť do

pokladne. Po prihlásení sa alebo po vyplnení kontaktných, resp. fakturačných údajov, kupujúci

vyjadrí súhlas so spracovaním osobných údajov a zvolí si spôsob platby a dopravy a klikne na

tlačidlo „Odoslať“. Pred odoslaním je možné napísať k objednávke poznámku. Taktiež si môže

vybrať tovar na internete a objednávku poslať emailom, poštou alebo telefonicky. Tieto údaje

budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi

predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej

prepravu tovaru).

Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www. parklio.sk sú záväzné.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými

podmienkami a cenou objednaných výrobkov.

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.

parklio.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky a dodaním

 

tovaru predávajúcim. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a

zaplatením kúpnej ceny.

Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných

podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto

skontrolovať, prípadne ju opraviť.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho

ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom jazyku.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky, objednávky zaslanej na email, poštou, telefonicky

 je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a

náležitostí zo strany kupujúceho. Každá objednávka musí obsahovať v prípade spotrebiteľa meno

kupujúceho,  adresu bydliska, prípadne adresu na doručenie ak nie je totožná s adresou bydliska,

telefónne číslo, e-mailovú adresu. V prípade právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov,

musí každá objednávka obsahovať obchodné meno osoby, adresu sídla, alebo miesta

podnikania, ktorá je súčasne fakturačnou adresou, prípadne adresu na doručenie ak nie je

totožná s fakturačnou adresou, IČO, DIČ,  IČ pre DPH (v prípade ak je zákazník platcom DPH), 

objednávací kód alebo iné označenie tovaru, počet kusov tovaru, spôsob úhrady a spôsob

doručenia tovaru. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie

kúpnej zmluvy a sú považované za záväzné. Po odoslaní elektronickej objednávky bude

prostredníctvom automatického systému zaslaný na e-mailovú adresu kupujúceho potvrdenie

o prijatí objednávky. V prípade ak kupujúcemu takýto e-mail nepríde, nastala chyba a v takom

prípade nás prosím kontaktuje e-mailom alebo telefonicky. Na vznik kúpnej zmluvy potvrdzujúci

e-mail nemá vplyv. Uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť. Zmluvu je možné zrušiť

na základe dohody obidvoch zmluvných strán. Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru

prezentovaného na internetovej stránke vrátane ceny v čase prijatia objednávky kupujúcim.

Po spracovaní objednávky predávajúci zašle kupujúcemu potvrdenie objednávky s dátumom

expedície (prípadne ho informuje o prekážkach dodania tovaru) a podklady k realizácii platby

kúpnej ceny. V prípade ak predávajúci nevie dodať objednaný tovar, má právo takúto objednávku

zrušiť. Pokiaľ už bola suma za objednaný tovar uhradená, zašle ju predávajúci kupujúcemu

naspäť bankovým prevodom.

Predávajúci je potvrdením objednávky zaviazaný objednaný tovar kupujúcemu odovzdať

a kupujúci je zaviazaný dodaný tovar  prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu

cenu. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku do okamihu jej expedovania

o ktorom je vopred informovaný. V prípade požadovania atypických úprav objednaného tovaru zo

strany kupujúceho alebo v prípade množstva objednaného tovaru kupujúcim, ktoré presahuje

bežne objednávané množstvo tovaru nie je možné objednávku zrušiť bez poplatku. Objednávku

je možné stornovať písomnou formou, elektronicky, prípadne aj ústne – telefonicky

u zamestnanca predávajúceho. Právne účinky stornovania objednávky nastávajú doručením

oznámenia predávajúceho o akceptovaní stornovania objednávky kupujúcemu.

4. Ceny

 

Predávajúci je platcom DPH. Ceny jednotlivých tovarov sú uvádzané vrátane všetkých daní.

Ceny môžu podliehať zmenám. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na

zmeny cien výrobcov a dovozcov, či zmenu sadzby dane a pod.. Pre kupujúceho vždy platí cena

uvádzaná v čase zadávania jeho objednávky. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, montáž

ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu.

Konečná cena tovaru je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky,

pričom je uvedená vrátane všetkých daní a poplatkov (balné, poštovné…), ktoré musí kupujúci

pre získanie tovaru zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

Zvýhodnené ceny a ponuky tovaru sú vždy zreteľne označené symbolom "akcia", "výpredaj" a

podobne. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby

uvedenej pri zvýhodnenej cene.

5. Platobné podmienky

Kúpnu cenu môže kupujúci zaplatiť:

 na dobierku pri doručení tovaru

 vopred bezhotovostným prevodom na účet – predfaktúrou – kupujúcemu budú zaslané

podklady k platbe na ním uvedený e-mail a tovar bude kupujúcemu odoslaný po

zaúčtovaní platby v informačnom systéme predávajúceho

 prostredníctvom online prevodu cez internetové bankovníctvo

 platobnou kartou.

6. Dodacie podmienky

Spôsob dopravy si volí kupujúci sám pri vytváraní objednávky v internetovom obchode

predávajúceho alebo pri inom spôsobe komunikácie. Dodanie, resp. doručenie tovaru

zabezpečujeme prostredníctvom zásielkovej spoločnosti. Výška nákladov na dopravu bude vždy

oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky.

Pre doručenie tovaru zásielkovou spoločnosťou doporučujeme uvádzať ako adresu doručenia

miesto, kde ste počas pracovného dňa zastihnuteľná/ý, nakoľko kuriér doručuje zásielky

spravidla  v bežnom pracovnom čase. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne

na adrese uvedenej na objednávke.

Dodacia lehota je uvedená pri každom jednotlivom výrobku, pričom sa do nej započítavajú iba

pracovné dni.

Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovaru nie sú na sklade a nie sú k dispozícii ani

u výrobcov, resp. materiály na ich výrobu u subdodávateľov, môže byť dodacia lehota dlhšia.

V takomto prípade bude kupujúcemu obratom oznámený predpokladaný čas čakania na dodanie

objednaného tovaru.

Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na

prepravu prvému prepravcovi. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho dodaním

tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Nebezpečenstvo

škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim.

 

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky.

V prípade akýchkoľvek zjavných vád obalu zistených v súvislosti s prepravou alebo tovarom, je

kupujúci povinný tieto vady uplatniť priamo u zamestnanca zásielkovej spoločnosti pri preberaní

zásielky a oznámiť ich bez zbytočného odkladu aj zásielkovej spoločnosti aj predávajúcemu.

Kupujúci je povinný na prepravnom dokumente vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a

porušenosť obalu. Ak predávajúci zistí narušenie obalu či zásielky po neoprávnenom otvorení

zásielky, je kupujúci povinný zásielku od prepravcu/doručovateľa neprevziať. Podpisom

preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak kupujúci

nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov

sa predpokladá, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne. Poškodenie tovaru oznámi kupujúci

predávajúcemu formou e-mailu alebo iným vhodným spôsobom. Na dodatočné nahlásenie

mechanických poškodení tovaru zistiteľných už pri prevzatí tovaru nie je možné prihliadať a tieto

nebudú uznané. 

7. Záruka, záručný list

Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie

spotrebiteľských zmlúv stanovená na 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa doručenia, resp.

prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na predávanom tovare,  jeho obale alebo návode k nemu

pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného

konania sa do záručnej doby nezapočítava. V prípade výmeny vadnej veci za novú, začína plynúť

nová záručná doba od prevzatia novej veci.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v

záručnej dobe.

Záruku nemožno uznať najmä v prípadoch, ak je tovar reklamovaný po uplynutí záručnej doby,

došlo k neoprávnenej zmene údajov v záručnom liste, tovar na reklamáciu nie je dodaný

s originálnym dokladom o kúpe, tovar je bežne opotrebovaný, mechanicky poškodený, bol

neodborne inštalovaný, upravovaný alebo opravovaný, tovar bol používaný v rozpore s bežným

účelom jeho použitia alebo v rozpore s návodom na použitie, tovar bol poškodený živlami, tovar

má vadu, kvôli ktorej bola dojednaná jeho nižšia cena a pod..

Kupujúci je povinný sa zoznámiť s návodom na montáž alebo používanie zakúpeného výrobku

pred jeho použitím. Návody na obsluhu alebo montáž sú priamo u tovaru, alebo sú k dispozícii na

stiahnutie na webových stránkach www.parklio.sk na stránke s detailom produktu. V prípade, že

by návod k tovaru nebol k dispozícii ani u tovaru ani na webe, Predávajúci zašle návod

Kupujúcemu na vyžiadanie.

8. Reklamácia a jej uplatnenie

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Za vadu nemožno

považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho čiastočného

alebo úplného spotrebovania, opotrebovania, či nesprávneho používania alebo nesprávneho

zásahu.

 

Predávajúci nepreberá reklamovaný alebo vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby.

Predávajúci na vlastné náklady zaistí spätnú dopravu tovaru bez zbytočného odkladu, najneskôr

do 14 dní od dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u  predávajúceho. Spolu s uplatnenou

reklamáciou je kupujúci povinný na účely reklamačného konania odovzdať predávajúcemu

reklamovaný tovar čistý, fyzikálne, chemicky, alebo biologicky nepoškodený. Tovar nesmie byť

poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí kupujúci odovzdať

všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o

nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo aby táto bola bezplatne, riadne a včas

odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže

namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru,

výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu

tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný

tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako

tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

Rovnaké práva má kupujúci aj pri odstrániteľnej vade, ktorá sa vyskytla opätovne, alebo pri

väčšom počte vád, pre ktoré nemôže tovar riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá

však nebráni riadnemu užívaniu veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v odôvodnených prípadoch,

najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa

uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy

odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, ak nie je

možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu

s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak

kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Kupujúci, ktorý uplatňuje nároky z vád tovaru, presne popíše vadu a spôsob, akým sa vada

prejavuje. Kupujúci zároveň oznámi kontaktnú adresu (adresa, e-mail, telefón), na ktorú bude

predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť

za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.

Reklamácia bude môcť byť vybavená, ak sa vada vyskytla v záručnej dobe. Za tým účelom

predloží kupujúci pri uplatnení reklamácie originál dokladu o kúpe preukazujúci nákup

reklamovaného tovaru u predávajúceho

9. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu písomne odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa

prevzatia tovaru.

 

Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a zmluvné strany sú si povinné

vrátiť poskytnuté plnenia, t.j. predávajúci vráti kupujúcemu uhradenú kúpnu cenu vrátane

poštovného a kupujúci vráti predávajúcemu nepoškodený a nepoužitý tovar v originálnom

a nepoškodenom obale tak, aby na ňom nevznikla škoda. Pred spätným prevzatím tovaru

Predávajúcim odporúča Predávajúci tovar zabaliť tak, aby bol počas prepravy dostatočne

chránený proti poškodeniu a znehodnoteniu. Odstúpenie od zmluvy zašle kupujúci

predávajúcemu. Predávajúci prevezme tovar späť, a vráti kupujúcemu (na ním uvedený účet)

najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, ktorú kupujúci

uhradil vrátane nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru (poštovné).  

Predávajúci prevezme tovar späť na svoje náklady. Prejav vôle smerujúci k odstúpeniu od zmluvy

a tovar môže (avšak nie je to jeho povinnosť) zaslať kupujúci na adresu sídla predávajúceho:

Na bahnách 619

90067 Láb

V prípade vrátenia poškodeného alebo opotrebovaného tovaru alebo tovaru bez sprievodných

dokladov a príslušenstva je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody,

hodnotu jeho opotrebenia, poškodenia, resp. iné zákonné nároky, ktoré je oprávnený započítať

oproti kúpnej cene (s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád ). 

Kupujúci nie je oprávnený podľa bodu 9.1. tohto článku obchodných podmienok, t.j. bez uvedenia

dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v ktoromkoľvek z nasledovných prípadov:

 keď predmetom zmluvy je tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

 ide o tovar upravený potrebám kupujúceho na jeho žiadosť

 ide o tovar, ktorý nie je možné vrátiť v pôvodnom stave dodania (najmä tovar zjavne

poškodený, tovar zjavne užívaný alebo tovar čiastočne spotrebovaný). 

Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať v lehote alebo

v cene určenej týmito obchodnými podmienkami a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom

termíne dodania alebo náhradnom plnení, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s

realizáciou objednávky alebo kúpy.

10. Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane

osobných údajov v platnom znení. Osobné údaje kupujúceho  predávajúci spracuje výlučne za

účelom spracovania objednávky a dodania objednaného tovaru kupujúcemu v zmysle § 10 ods. 3

písm. d) uvedeného zákona. Za správnosť poskytnutých osobných údajov zodpovedá

kupujúci. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Spracúvanie osobných údajov je

nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba, t.j. kupujúci ako jedna zo

zmluvných strán.  Osobné údaje kupujúceho predávajúci nezverejní a neodovzdáva na

spracovanie žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú osobné údaje

odovzdávané výlučne za účelom doručenia objednaného tovaru kupujúcemu v poštovom styku. 

Osobné údaje kupujúceho predávajúci nezverejňuje ani neodovzdáva na spracovanie žiadnej

ďalšej osobe.

 

Odoslaním objednávky dáva Kupujúci súhlas so zasielaním obchodných ponúk od spoločnosti

POWER MODE s.r.o. prostredníctvom e-mailu. Kupujúci má možnosť jednoducho a bezplatne

kedykoľvek odmietnuť také používanie kontaktných informácií v čase ich získavania a pri každej

doručenej správe ak také použitie predtým neodmietol.

11. Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát

SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská č. 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava, odbor výkonu dozoru,

tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104, fax č.: 02/ 58272 170.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.parklio.sk v

deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma. Predávajúci si vyhradzuje

právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä

prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné

strany. Elektronická forma komunikácie je akceptovateľná aj v prípade odstúpenia od zmluvy.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk,

stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti,

porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom

splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a

kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré

ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne,

platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým

zostávajú nedotknuté.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.7.2020.